สามเหลี่ยมไฟ

 การเกิดไฟ 

สามเหลี่ยมของไฟ (Fire Triangle) ไฟหรือเปลวเพลิงเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยครบ 3 อย่างคือ 

 1. ความร้อน 

 2. ออกซิเจน (หรือสารออกซิไดซ์) 

 3. เชื้อเพลิง 

หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง จะทำให้เพลิงมอดไป เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยดังกล่าว วิธีการดับเพลิงสามารถทำได้โดย 1. ลดความร้อน เป็นวิธีการดับเพลิงที่พบได้มากที่สุด เช่นการฉีดน้ำเข้าดับไฟที่มีเชื้อเพลิงเป็นของแข็งทั่วไป เป็นการลดอุณหภูมิลงให้ต่ำกว่าจุดที่เกิดเปลวเพลิง 

 2. ลดออกซิเจน การลดปริมาณออกซิเจนสามารถทำได้โดยการใช้ผ้ากันไฟคลุมเปลวเพลิง เพื่อไม่ให้ออกซิเจนสามารถเข้าไปเลี้ยงไฟเพิ่มได้ หรือการใช้ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดปริมาณออกซิเจนบริเวณเปลวเพลิง อย่างไรก็ตาม ควรระวังเมื่อการเผาไหม้เกิดขึ้นโดนสารออกซิไดซ์ การตัดออกซิเจนจากระบบจะไม่ช่วยให้เพลิงดับลง 

3. ลดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงจะถูกเผาไหม้ไปตามเวลาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การลดเชื้อเพลิงด้วยการย้ายนำเชื้อเพลิงออกจากระบบทั้งทางกายภาพหรือทางเคมี จะทำให้เพลิงดับลงเมื่อเชื้อเพลิงที่สามารถเผาไหม้ได้หมดไป