วิธีการเลือกใช้ถังดับเพลิง 

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง(Dry Chemical Powder) ไม่เป็นพิษ แต่อาจทำให้หายใจไม่สะดวก ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า มีผงบรรจุอยู่ 2 ชนิด คือผงโซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium Bicarbonate Base) และผงโปรแตสเซียมไบคาร์บอเนต (Potassium Bicarbonate Base) ในถังมีก๊าซไนโตรเจนหรือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นตัวขับ สามารถดับเพลิงประเภท A, B, C และ D


 วิธีการเลือกใช้ถังดับเพลิง 

ถังดับเพลิงนิดน้ำยาเหลวระเหยไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ ไม่นำสื่อไฟฟ้า ใช้ทดแทนเครื่องดับเพลิงชนิดฮาลอน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยสะอาด ไม่ทิ้งคราบสกปรกและอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะใช้กับอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ คอมพิวเตอร์ ตู้คอนโทรลต่างๆ สามารถใช้ดับไฟได้ทุกชนิดอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเพลิงประเภท A, B และ C


 วิธีการเลือกใช้ถังดับเพลิง 

ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเฉื่อยไม่ช่วยในการลุกไหม้ เป็นสารไม่มีสี ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นพิษ และไม่ช่วยในการดำรงชีพ หนักกว่าอากาศ 1.5 เท่า ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เมื่อฉีด CO2 ออกมาแล้ว จะไม่เหลือกากไว้ ไม่ทำให้เกิดเป็นสนิม ไม่ทำอันตรายแก่เครื่องมือเครื่องใช้ สามารถเก็บได้นาน ไม่เสื่อมสภาพ ใช้ดับเพลิงที่เกิดจากเพลิงประเภท B และ C

Fireade2000

 วิธีการเลือกใช้ถังดับเพลิง 

ถังดับเพลิงFireade2000สามารถดับไฟ Class A, B, C, D และ K ได้ สามารถยับยั้งการประทุซ้ำของเพลิงได้อย่างถาวร สามารถทำให้วัสดุที่เกิดเพลิงไหม้ลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว เมื่อผสมกับน้ำจะเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ตกตะกอน หรือแยกตัว ใช้หลักการดับเพลิงโดยซึมเข้าสู่ผิวโมเลกุลของเชื้อเพลิง สามารถตอบสนองทันทีต่อควันดำเพื่อลดสารพิษ และช่วยให้สามารถมองเห็นได้ดีขึ้นไม่กัดกร่อนหรือทำลายพื้นผิววัสดุหรือภาชนะที่น้ำยาสัมผัสโดน จุลชีพสามารถย่อยสลายได้ 100% ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถลดสารพิษ และไอระเหยของไฟ Class B ได้ดี ไม่จำกัดอายุการใช้งานของสารดับเพลิง แม้จะผสมกับน้ำแล้วก็ตาม ได้การรับรองมาตรฐานสารดับเพลิงจากสถาบัน UL และ ULC ได้รับการรับรองมาตรฐานสารดับเพลิงด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงสุด (WGK1/TUV) มีใบรับรองจากผู้ผลิตว่าสารดับเพลิงใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน ไม่เสื่อมคุณภาพ