อบรมดับเพลิงขั้นต้น

ซ้อมอพยพหนีไฟ

ซ้อมอพยพหนีไฟ

 อบรมดับเพลิงขั้นต้น 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ข้อ 19(3) ให้นายจ้าง จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนด หรือยอมรับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ

หัวข้อการอบรมดับเพลิงขั้นต้น

ภาคทฤษฎี

- ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ 

 - การแบ่งประเภทของเพลิง 

 - จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย 

 - การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ 

 - วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ 

 - เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ 

 - วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง

 - แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 - การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ          

ภาคปฏิบัติ

- การดับเพลิงประเภท เอ และเพลิงประเภท บี ด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดผงเคมีแห้ง, โฟม, หรือคาร์บอนไดออกไซด์ 

 - การดับเพลิงประเภท ซี และเพลิงประเภท ดี ในกรณีที่สถานประกอบการมีโลหะต่างๆ ที่ติดไฟ

 - การดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง หัวฉีด รวมทั้งแผนการเข้าปฏิบัติการดับเพลิงเป็นทีม